Inchcape SERWIS BMW

SERWIS BMW

Zamówienie części

Proces zamówienia części niezbędnych do przeprowadzenia naprawy, rozpoczyna otrzymanie przez zakład naprawczy zatwierdzonego kosztorysu oraz potwierdzenie, iż wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu likwidacyjnego szkody zostały dostarczone do odpowiedniej jednostki likwidacyjnej.

Powyższe zasady nie stanowią przepisów prawa i mają jedynie charakter informacyjny.

Decyzja

Towarzystwo Ubezpieczeń po otrzymaniu faktury za naprawę poddaje ją dodatkowej weryfikacji, sprawdzając jej zakres pod względem zgodności z zatwierdzonym kosztorysem. Na podstawie zatwierdzonej faktury oraz potwierdzeniu otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do rozliczenia szkody, towarzystwo ubezpieczeniowe przesyła decyzję dotyczącą przyjęcia odpowiedzialności za szkodę oraz wypłaty odszkodowania.

Powyższe zasady nie stanowią przepisów prawa i mają jedynie charakter informacyjny.

Kompletowanie dokumentacji

Do prawidłowego przeprowadzenia procesu likwidacji szkody, konieczne jest dostarczenie następujących dokumentów:

 • Wypełniony druk zgłoszenia szkody.
 • Dowód osobisty osoby zgłaszającej szkodę.
 • Prawo jazdy osoby kierującej w trakcie zdarzenia.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu (z ważnym badaniem technicznym).
 • Upoważnienie (do pobrania) oraz oświadczenie (do pobrania) .
 • Zgoda Leasingu/Banku w przypadku, gdy na pojeździe ustanowiona jest cesja lub zastaw.
 • Oświadczenie VAT.
 • KRS/REGON/NIP.

 

W przypadku szkody z OC sprawcy dodatkowo:

 • Oświadczenie sprawcy.
 • Notatka policyjna.

W przypadku likwidacji szkody z innego towarzystwa ubezpieczeniowego niż PZU i Allianz, konieczne jest dostarczenie protokołu z oględzin/kosztorysu, sporządzonego przez rzeczoznawcę.

Powyższe zasady nie stanowią przepisów prawa i mają jedynie charakter informacyjny.

W przypadku kolizji należy zawsze

Stłuczka może zdarzyć się każdemu, nawet doświadczonemu kierowcy.
Jak postąpić, gdy już się przydarzy? Jak się zachować? Czy wezwać policję?

Obecność policji na miejscu kolizji konieczna jest tylko w niektórych, szczególnych przypadkach.

Trzeba wezwać

 • gdy są ofiary: zabici, ranni, nieprzytomni, istnieje podejrzenie urazów wewnętrznych, ktoś skarży się na złe samopoczucie (najlepiej od razu wezwać też karetkę),
 • gdy istnieje podejrzenie przestępstwa,
 • gdy istnieje prawdopodobieństwo, że w wypadku uczestniczyły osoby pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
 • gdy współuczestnik usiłuje uciec z miejsca wypadku, nie chce pokazać dokumentów lub istnieje podejrzenie, że mogą one być fałszywe.

Można wezwać

 • policja nie ma prawa zignorować zgłoszenia,
 • gdy okoliczności zdarzenia nie są jasne,
 • gdy nie ma ofiar,
 • gdy nie można dojść do porozumienia z drugim uczestnikiem kolizji,
 • gdy któraś ze stron nie jest pewna swojej winy,
 • gdy w stłuczce ucierpiał służbowy samochód (pracodawca może wymagać zaświadczenia od policji),
 • gdy uczestnikiem zdarzenia jest cudzoziemiec.

Nie trzeba wzywać

 • gdy nikomu nic się nie stało,
 • gdy nie ma podejrzenia o zajściu przestępstwa.

Ale należy:

 • usunąć pojazdy z jezdni,
 • zabezpieczyć miejsce zdarzenia,
 • warto zrobić kilka zdjęć na wypadek, gdyby jednak porozumienie okazało się niemożliwe,
 • warto też natychmiast poinformować ubezpieczyciela.

Kolizja za granicą

Procedury są podobne i można posłużyć się tym samym formularzem. Jeżeli do wypadku (kolizji) z udziałem pojazdu zarejestrowanego w jednym z krajów EOG (kraje UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) dojdzie za granicą, to istnieje możliwość dochodzenia swoich roszczeń w Polsce. W tym celu należy po powrocie do Polski skontaktować się z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które na podstawie danych dotyczących sprawcy szkody (imię i nazwisko, nr rejestracyjny pojazdu) przekaże informację, w jakim zakładzie ubezpieczeń sprawca zdarzenia był ubezpieczony oraz kto jest jego reprezentantem ds. roszczeń działającym w Polsce.

Po co oświadczenie?

Jeżeli decydujemy się na samodzielne załatwienie sprawy, bez udziału policji, oświadczenie (lub formularz) jest jedynie zbiorem informacji, który ułatwia dochodzenie roszczeń, zwiększa skuteczność pracy ubezpieczalni i może przyspieszyć wypłatę odszkodowania. Należy je dołączyć do zgłoszenia szkody składanego w firmie ubezpieczeniowej (dobrze jest pozostawić sobie jego kserokopię). Jednak niezależnie od tego, kto w oświadczeniu przyjmie winę na siebie, ubezpieczyciel może stwierdzić coś zupełnie innego, także niezależnie od opinii policji. Zgodnie z procedurą sprawca szkody musi również potwierdzić w zakładzie ubezpieczeń okoliczności zdarzenia oraz przyjąć odpowiedzialność za szkodę.

Oświadczenie spisać można na zwykłej kartce i powinno ono zawierać:

 • datę, godzinę i miejsce kolizji,
 • dokładne dane osobowe uczestników i właścicieli samochodów (jeśli kierujący nie jest właścicielem auta)
 • numery polis ubezpieczeniowych i nazwę ubezpieczycieli,
 • dane ewentualnych świadków wraz z ich podpisami,
 • opis wydarzenia wraz ze szkicem,
 • oraz obowiązkowo podpisy uczestników zdarzenia.

Można go również pobrać Pobieranie pliku, wydrukować i na wszelki włożyć go do samochodu.

Podane informacje należy porównać z dokumentami uczestnika kolizji. Nie obowiązuje tu ustawa o ochronie danych osobowych, a każdy ma obowiązek okazać (niekoniecznie dawać) dokumenty i udzielić informacji o pojazdach uczestniczących w zdarzeniu. Odmowa może skutkować grzywną. Sam fakt spisania oświadczenia lub wypełnienia formularza jest dobrowolny, natomiast złożenie na nim podpisu jest potwierdzeniem tylko własnych danych, nie należy się więc obawiać poniesienia odpowiedzialności za pokwitowanie nieprawdziwych danych drugiej osoby.

JEŚLI ZAISTNIAŁA SZKODA BĘDZIE LIKWIDOWANA Z POLISY ALLIANZ LUB PZU
NALEŻY NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NASZYM DZIAŁEM LIKWIDACJI SZKÓD.

Powyższe zasady nie stanowią przepisów prawa i mają jedynie charakter informacyjny.

Zatwierdzenie kosztów

Przed przystąpieniem do naprawy, koszty naprawy w tym jej zakres, muszą być zatwierdzone/uznane przez ubezpieczyciela. Towarzystwa ubezpieczeniowe mają od 7 do 14 dni, od daty otrzymania kalkulacji, na jej zatwierdzenie i przesłanie do zakładu naprawczego.

Powyższe zasady nie stanowią przepisów prawa i mają jedynie charakter informacyjny.

Naprawa

Po spełnieniu szeregu warunków, możemy przystąpić do naprawy pojazdu. Czas naprawy wyznaczony jest zgodnie z zakresem, jaki zawiera kalkulacja. Klient, przez cały okres naprawy informowany jest na bieżąco o statusie naprawy oraz ewentualnych dodatkowych uszkodzeniach wynikających z zakresu naprawy, a nieuwzględnionych przy pierwszych oględzinach pojazdu.

 

Jeśli właściciel / użytkownik pojazdu jest płatnikiem podatku VAT i likwiduje szkodę z OC sprawcy lub z polisy Autocasco zawartej w kwocie netto, przed odbiorem pojazdu z naprawy zobowiązany jest do uregulowania należności w kwocie podatku VAT, wynikającego z faktury za naprawę pojazdu.

Powyższe zasady nie stanowią przepisów prawa i mają jedynie charakter informacyjny.

Oględziny pojazdu

Informujemy, iż w ramach samolikwidacji, wykonujemy oględziny pojazdów z następujących polis:

 • ALLIANZ
 • PZU

Oznacza to, iż zgłaszając szkodę AC lub OC w TU ALLIANZ lub PZU S.A. oględziny pojazdu mogą się odbyć na terenie ASO Inchcape Motor Polska, bez udziału rzeczoznawcy.

 

W przypadku szkód likwidowanych w pozostałych towarzystwach ubezpieczeniowych, oględziny odbywają się w oparciu o przedstawiony kosztorys/protokół z oględzin, wykonany przez rzeczoznawcę danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Powyższe zasady nie stanowią przepisów prawa i mają jedynie charakter informacyjny.

Wypłata odszkodowania

Całkowita wypłata odszkodowania zamyka proces likwidacji szkody, a wystawione przez Państwa upoważnienie wygasa z dniem wpływu środków na konto zakładu naprawczego.

Powyższe zasady nie stanowią przepisów prawa i mają jedynie charakter informacyjny.

Warto wiedzieć

GDY ZAISTNIAŁA SZKODA NIE Z NASZEJ WINY A ZALEŻY NAM NA SZYBKIM PRZEPROWADZENIU NAPRAWY, ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZGŁOSZENIA SZKODY Z WŁASNEGO AC Z REGRESEM NA SPRAWCĘ.

Jeśli zaistniała szkoda, a Państwa polisa została zawarta w „” należy:

 • zgłosić szkodę telefonicznie na infolinii lub pobrać Pobieranie pliku i wypełnić formularz zgłoszenia szkody oraz dostarczyć go do zakładu ubezpieczeń,
 • czekać na przyjazd rzeczoznawcy, który dokona oględzin pojazdu,
 • przekazać do towarzystwa ubezpieczeniowego wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do prawidłowego rozliczenia szkody,
 • po otrzymaniu protokołu z oględzin/kosztorysu, skontaktować się z działem blacharsko lakierniczym.
lub telefonicznie tel.:

Warto wiedzieć

GDY ZAISTNIAŁA SZKODA NIE Z NASZEJ WINY, A ZALEŻY NAM NA SZYBKIM PRZEPROWADZENIU NAPRAWY, ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZGŁOSZENIA SZKODY Z WŁASNEGO AC Z REGRESEM NA SPRAWCĘ.

Powyższe zasady nie stanowią przepisów prawa i mają jedynie charakter informacyjny.

Jeśli zaistniała szkoda, a Państwa polisa została zawarta w należy:

nawiązać kontakt z naszym działem, celem umówienia się na wizytę, zgłosić szkodę wraz z naszym doradcą, który fachowo doradzi formę zgłoszenia oraz udzieli wszystkich informacji.
tel.: 71 333 10 00
lub
samodzielne zgłosić szkodę w . Po nadaniu nr szkody należy skontaktować się z naszym działem, celem wykonania oględzin pojazdu oraz dopełnienia wszelkich formalności.
Pobierz formularz zgłoszenia szkody.
tel.:

www.google.pl

Warto wiedzieć

GDY ZAISTNIAŁA SZKODA NIE Z NASZEJ WINY, A ZALEŻY NAM NA SZYBKIM PRZEPROWADZENIU NAPRAWY, ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZGŁOSZENIA SZKODY Z WŁASNEGO AC Z REGRESEM NA SPRAWCĘ.

Powyższe zasady nie stanowią przepisów prawa i mają jedynie charakter informacyjny.

Jeśli zaistniała szkoda to należy:

 • zgłosić szkodę telefonicznie lub wypełnić formularz zgłoszenia szkody.
 • wykonać oględziny pojazdu.
 • przekazać do towarzystwa ubezpieczeniowego wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do prawidłowego rozliczenia szkody.
 • po otrzymaniu protokołu z oględzin/kosztorysu – skontaktować się z działem blacharsko lakierniczym.

Warto wiedzieć

GDY ZAISTNIAŁA SZKODA NIE Z NASZEJ WINY A ZALEŻY NAM NA SZYBKIM PRZEPROWADZENIU NAPRAWY, ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZGŁOSZENIA SZKODY Z WŁASNEGO AC Z REGRESEM NA SPRAWCĘ.

Powyższe zasady nie stanowią przepisów prawa i mają jedynie charakter informacyjny.

Serwis blacharsko lakierniczy Wrocław

ul. Karkonoska 61
53-015 Wrocław

tel. +48 71 333 10 00
fax +48 71 333 10 11

Godziny otwarcia:
pn- pt: 8.00 - 19.00

skype: serwis.inchcape
e-mail: serwis.wroclaw@bmw-imp.pl

Honorowane firmy ubezpieczeniowe